Social Justice

Tư duy về các mô hình thay thế!

“Đã có nhiều cuộc thảo luận cho rằng việc chuyển đổi mô hình phát triển toàn cầu phải lấy trọng tâm là chất lượng thay cho số lượng, mức độ đủ thay cho dư thừa và nhấn mạnh tới nhu cầu của con người thay cho mong ước. Các điều kiện kinh tế-xã hội, tâm lý, chính trị và văn hóa theo đó cần cho phép con người thăng hoa và phát triển đầy đủ tiềm năng của mình. Làm sao để lựa chọn định nghĩa về phát triển thực sự liên quan tới nhận thức của tất cả chúng ta như những con người”.

 

Bài trình bày do tác giả Daniel Bladh thực hiện tại Diễn đàn Nhân dân Á-Âu lần thứ 9 tổ chức ở Viêng-chăn, Lào, do Quỹ RLS và Ban Tổ chức Diễn đàn thực hiện.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Daniel Bladh

Ngày: 2011-06-01

Số trang: 4

Tải xuống: Tư duy về các mô hình thay thế![Tiếng anh]

Go back