Social Justice, Vietnam

An sinh xã hội ở Việt Nam và vai trò của các tổ chức của nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội

Nghiên cứu “An sinh xã hội ở Việt Nam và vai trò của các tổ chức của người dân Việt Nam trong việc xây dựng và thực hiện chính sáchan sinh xã hội” do Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (VPDF) phối hợp với Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS SEA) thực hiện.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Mr. Chau Nhat Binh, Mr. Dong Huy Cuong & Ms. Nguyen Tra My

Ngày: 2018-08-29

Số trang: 36

Tải xuống: Social security in Vietnam and the role of Vietnamese people’s organizations in building and implementing social security policies

Go back