Social Justice

Tái sản xuất xã hội, an sinh xã hội và những phát triển liên quan đến khủng hoảng: Quan điểm của nữ quyền liên quan đến tái cấu trúc tự do mới của châu Âu

Cuộc khủng hoảng kinh tế 2007/08, liên quan đến các vấn đề của thị trường tài chính toàn cầu, đã tác động mạnh đến hệ thống phúc lợi ở châu Âu. Điều này đúng theo nhiều cách khác nhau đối với các hệ thống phúc lợi của phương Tây và miền Bắc cũng như các nước Nam Âu như Tây Ban Nha và Hy Lạp.

Bài báo của Katharina Puhl, nhà nghiên cứu xã hội học nữ quyền và phân tích chủ nghĩa tư bản tại RLS Berlin, sẽ khám phá những rủi ro và thách thức đối với các chính sách an sinh xã hội và chính trị liên quan đến các tác động và kết quả nhạy cảm giới trong chính trị thắt lưng buộc bụng liên quan đến khủng hoảng trong bối cảnh của Đức, được đóng khung bởi châu Âu chính trị. Họ tăng cường xoay quanh các diễn biến về quy định lại các nghĩa vụ chăm sóc và chi phí của các hoạt động chăm sóc, một thách thức đối với các gia đình và đặc biệt là phụ nữ, những người vẫn chủ yếu là người chăm sóc trong bối cảnh riêng tư.

Có thể làm gì để phát triển những quan điểm thay đổi mới liên quan đến những thách thức này trong chính sách xã hội, phân công công việc và sắp xếp cung cấp dịch vụ chăm sóc theo giới tính?

 

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Katharina Pühl

Ngày: 2017-02-10

Số trang: 8

Tải xuống: Feminist Perspectives regarding Europe´s neoliberal restructuring

Go back