Social-ecological transformation

Chuyển đổi xã hội-sinh thái - Kinh nghiệm từ châu Á và châu Âu

Chuyển đổi Sinh thái-Xã hội phải bao gồm tất cả các lĩnh vực của Hành tinh Trái đất. Nếu không, sẽ không thể giảm thiểu hoặc ngăn chặn biến đổi khí hậu, sự suy thoái của nước và đất, cũng như cải thiện các điều kiện tiến hóa của thế giới tự nhiên. " Elmar Altvater, tháng 1 năm 2018. Mọi người từ châu Á và châu Âu đã thảo luận sâu sắc về các bước hướng tới chuyển đổi sinh thái - xã hội (SET) trong một hội nghị v
hội thảo, do RLS SEA tổ chức vào tháng 4 năm 2016. Tập sách này về SET phản ánh cuộc thảo luận hiện tại.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Philip Degenhardt

Ngày: 2018-08-20

Số trang: 252

Tải xuống: Social-Ecological Transformation - Experiences from Asia and Europe

Go back