Labour, Political Analysis, Social Justice, Vietnam

Các khuyến nghị về Luật điện lực - GreenID

Năm 2012, Quỹ RLS hỗ trợ triển khai dự án “Hướng tới một chính sách có sự tham gia: Điển cứu về Luật điện lực sửa đổi của Việt Nam” do Trung tâm Phát triển và Đổi mới xanh thực hiện (GreenID). Dự án này có mục tiêu nâng cao sự tương tác giữa các tổ chức xã hội với các đại biểu và ủy ban của quốc hội nhằm đề cao tiếng nói của người dân trong quá trình thảo luận về Luật điện lực và các chính sách thực thi. Kết quả của dự án là Báo cáo đánh giá và khuyến nghị đối với dự thảo lần 5 Luật điện lực của Việt Nam.

Thông tin

Xuất bản: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)

Tác giả: Ph.D. Ngo Duc Lam

Ngày: 2012-06-01

Số trang: 16

Tải xuống: Các khuyến nghị về Luật điện lực - GreenID [Tiếng Anh]

Go back