Myanmar, Social-ecological transformation

Những thách thức về sinh thái - xã hội của Myanmar

Trong bài viết của mình, tác giả Salai Thawng Tha Lian đã nêu ra những thách thức gần đây mà Myanmar đang phải đối mặt về bảo vệ môi trường và các khía cạnh xã hội liên quan. Kể từ khi đất nước mở cửa, các nhà đầu tư đang xếp hàng dài và sẽ là một thách thức rất lớn để vượt qua cái bẫy ngoại lai nhằm đảm bảo sự chuyển đổi mang lại công bằng xã hội, bình đẳng và bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Salai Thawng Tha Lian

Ngày: 2014-08-27

Số trang: 4

Tải xuống: Myanmar’s Socio-Ecological Challenges

Go back