Labour, Political Analysis, Social Justice, Vietnam

Quyền lao động của người lao động nhập cư

Trong báo cáo này, tác giả Jekaterina Rudolph trình bày tổng quan ngắn gọn về các hoạt động nghiên cứu mới nhất về thực hiện quyền lao động của người di cư do Trường Đại học Khoa học Huế thực hiện vào tháng 9 năm 2013.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Jekaterina Rudolph

Ngày: 2013-10-02

Số trang: 2

Tải xuống: Migrant workers’ labour rights

Go back