Labour, Political Analysis, Social Justice, Vietnam

[Chỉ có tiếng Đức] Tổng quan về Việt Nam năm 2011

Trong báo cáo tiếng Đức này, các tác giả Nadja Charaby và Felix Münster tổng kết quá trình phát triển của Việt Nam trong năm vừa qua. Báo cáo đề cập tới các khía cạnh phát triển kinh tế - xã hội, quan hệ đối ngoại và những thách thức kinh tế.

Các tác giả sử dụng những quan sát từ các cuộc thảo luận chính trị và xã hội của Việt Nam, báo cáo truyền thông cũng như quan sát của chính cá nhân dù không khẳng định về tính toàn diện của những thông tin hay sự kiện được phân tích. Báo cáo tập trung vào các lĩnh vực liên quan tới phạm vi công việc của Quỹ RLS tại Việt Nam, không khẳng định khả năng phân tích đầy đủ và toàn diện các sự kiện. Tuy nhiên báo cáo cũng khuyến khích người đọc phản ánh, tự đánh giá về tiến trình phát triển hiện nay ở Việt Nam cũng như tìm hiểu thông tin cần thiết khác. Văn phòng Quỹ RLS luôn mong nhận được các góp ý và câu hỏi liên quan tới báo cáo này.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Nadja Charaby & Felix Münster

Ngày: 2012-01-09

Số trang: 15

Tải xuống: Tổng quan về Việt Nam năm 2011 [Chỉ có tiếng Đức]

Go back