Myanmar, Social Justice

[Chỉ có tiếng Đức] Tự do báo chí tại Myanmar –Những diễn biến mới từ sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2012

Trong tài liệu nghiên cứu của mình bằng tiếng Đức, tác giả Lena-Marie Hentschel đã tổng kết quá trình phát triển “Tự do báo chí tại Myanmar kể từ cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2012”. Đất nước từ lâu bị cô lập ở khu vực Đông Nam Á này đang trải qua giai đoạn chuyển đổi từ hệ thống quân sự độc tài sang dân chủ đa đảng. Quá trình thay đổi này tác động tới mọi mặt của xã hội. Việc xóa bỏ kiểm duyệt báo chí thông qua cơ chế Chính phủ mới thực sự trở thành một thay đổi lớn trong những năm qua. Mặc dù vậy, tác giả phân tích những thay đổi gần đây có thể mang lại tác động tiêu cực đối với quá trình chuyển đổi của quốc gia.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Lena-Marie Hentschel

Ngày: 2013-04-30

Số trang: 11

Tải xuống: Tự do báo chí tại Myanmar –Những diễn biến mới từ sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2012 [tiếng Đức]

Go back