Labour, Political Analysis, Vietnam

Giúp việc gia đình ở Việt Nam– Từ góc nhìn lập pháp

Trong nghiên cứu của mình tác giả Randi Luise Becker tổng kết tình hình lao động giúp việc nhà hiện nay của Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu cho thấy bức tranh tổng quan về các chính sách liên quan tới lao động giúp việc nhà ở Việt Nam. Ngoài những phân tích về quan hệ lao động, những kết quả nghiên cứu còn tìm ra những thiếu sót lớn trong lĩnh vực lao động giúp việc, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm cải thiện tình trạng lao động giúp việc ở Việt Nam.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Randi Luise Becker

Ngày: 2013-04-04

Số trang: 7

Tải xuống: Giúp việc gia đình ở Việt Nam– Từ góc nhìn lập pháp [tiếng Anh]

Go back