Labour, Social Justice, Social-ecological transformation, Vietnam, Vietnam

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Trong tài liệu nghiên cứu này, tác giả Volker Bellgart lập luận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) có những tiềm năng lớn để giúp cải thiện điều kiện làm việc tại Việt Nam thông qua hợp tác, tăng cường năng lực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn thành viên. Tác giả cũng chỉ ra CSR không thể được triển khai bền vững nếu thiếu sự tham gia của công đoàn. Đây có thể là một ý tưởng gây ra sự băn khoăn vì ngay từ đầu CSR được xem như một sản phẩm của nghị sự tự do kiểu mới và không bị dàng buộc bởi các qui định. Do đó tài liệu nghiên cứu đánh giá lại toàn bộ tiến trình liên quan tới CSR, cách thức vấn đề này thay đổi hướng tới một cuộc thảo luận rộng rãi nhằm đạt được mục tiêu phát triển xã hội và sinh thái bền vững có sự tham gia của các bên liên quan. Báo cáo còn lập luận bổ sung CSR là phù hợp với tình hình cải cách qui định lao động hiện nay của Việt Nam, có thể giúp các tổ chức đoàn thể thích ứng với vai trò mới trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Volker Bellgart

Ngày: 2011-06-01

Số trang: 17

Tải xuống: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam [Tiếng anh]

Go back