Political Analysis, Vietnam

Chính sách đối ngoại cấp xã: Một công cụ để đạt được các mục tiêu và vì sự tiến bộ của bình đẳng xã hội ở toàn cầu Nam và Bắc toàn cầu

Trong bài làm việc của mình, tác giả Ông Khai Phùng nhằm giới thiệu khái niệm quan hệ đối tác cấp huyện như một công cụ của chính sách đối ngoại cấp xã.

Bên cạnh quan hệ quốc tế trên bình diện nhà nước, ngày nay ngày càng có nhiều huyện, thành phố hình thành quan hệ đối tác với nhau nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và hòa bình lẫn nhau. Mạng lưới cộng đồng ngày nay đã phát triển từ các mục tiêu lịch sử như hòa giải, viện trợ và Völkerverständigung, ví dụ như quan hệ đối tác dự án, chính sách phát triển và xây dựng hòa bình. Xem xét khả năng rộng lớn này, đây sẽ là một nỗ lực thú vị để quan sát các hệ quả khác nhau của quan hệ đối tác quận giữa Marzahn-Hellersdorf và Hoàng Mai. Mục tiêu ở đây là giới thiệu về lịch sử và sự phát triển đương đại của mỗi quận cho cả công chúng và các tác nhân tham gia vào quá trình phát triển này.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Khai Phung

Ngày: 2014-10-14

Số trang: 16

Tải xuống: Communal Foreign Policy

Go back