Social-ecological transformation

Khí hậu trước chủ nghĩa tư bản - Vì sự thay đổi hệ thống sinh thái và xã hội

Chưa bao giờ ở Đức, mối quan tâm về khí hậu toàn cầu được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Trên toàn quốc, hàng chục nghìn sinh viên đang đình công đòi thay đổi chính sách khí hậu. Họ yêu cầu hành động thay vì những lời hứa. Chính phủ liên bang đang thiếu các mục tiêu khí hậu không phù hợp của riêng mình: "Kế hoạch Bảo vệ Khí hậu 2050" không đủ cho các mục tiêu bảo vệ khí hậu Paris. Ngành năng lượng, các ngành công nghiệp, các công ty ô tô, ngành xây dựng và ngành nông nghiệp sẽ phải thay đổi hoàn toàn lộ trình của mình để có thể tiến gần đến các mục tiêu khí hậu quá yếu này. Việc loại bỏ than ở đây chỉ là một khởi đầu nhỏ cho sự ra đicần thiết của dầu, than và khí trong toàn bộ nền kinh tế. ĐẢNG CÁNH TẢ * cam kết bình đẳng vì lợi ích xã hội của nhân viên và tái cơ cấu sinh thái triệt để.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Bernd Riexinger and Lorenz Gösta Beutin

Ngày: 2019-08-14

Số trang: 3

Tải xuống: English version - Saving the Climate, not Capitalism - For a Social and Ecological System Change

German Version - Das Klima, nicht den Kapitalismus retten – Für einen sozialen und ökologischen Systemwandel

Go back