Political Analysis, Vietnam

Nghiên cứu cơ bản về Định hướng chính sách và Mô hình phát triển thông qua các Hiến pháp của Việt Nam

Báo cáo này phân tích các đặc điểm nổi bật của các định hướng chính sách và mô hình phát triển được thể hiện qua 5 bản Hiến pháp của Việt Nam (1946, 1959, 1980, 1992, 2013), tập trung vào bản hiện hành (Hiến pháp 2013), từ đó đưa ra các khuyến nghị cho các chương trình của Rosa-Luxemburg -Stiftung (RLS) tại Việt Nam giai đoạn 2015-2020.

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Dr. Vu Cong Giao

Ngày: 2014-06-27

Số trang: 30

Tải xuống: Policy Directions and Development Models through Vietnam’s Constitutions

Go back