Social Justice, Vietnam

Phân tích các quan điểm và chính sách chính trị trong xóa đói giảm nghèo và lương hưu cho người cao tuổi ở Việt Nam

Đề tài “Phân tích quan điểm chính trị và chính sách xóa đói giảm nghèo và lương hưu cho người cao tuổi ở Việt Nam” do TS. Ngô Thị Ngọc Anh, TS. Trần Thị Hồng và ThS. Nguyễn Thị Hiền hợp tác với Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS SEA).

Thông tin

Xuất bản: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Tác giả: Dr. Ngo Thi Ngoc Anh, Dr. Tran Thi Hong & MA. Nguyen Thi Hien

Ngày: 2018-08-29

Số trang: 30

Tải xuống: An analysis of political views and policies in poverty reduction and pension for elderly in Vietnam

Go back