Social Justice, Vietnam

Nghiên cứu so sánh tác động của COVID-19 lên vấn đề an sinh xã hội của lao động nữ di cư khu vực phi chính thức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh qua hai đợt dịch thứ 2 và thứ 4

Qua hai đợt khảo sát trên cùng nhóm đối tượng, nhóm nghiên cứu đã có được thông tin tương đối toàn diện về tác động của dịch Covid-19 đến các khía cạnh đời sống của nhóm nữ lao động di cư tại các thành phố Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Nhận định của nhóm nghiên cứu về tác động của dịch lên đối tượng nghiên cứu qua hai đợt làn sóng dịch là tương đối nhất quán và có chiều hướng gia tăng về mức độ ở đợt dịch lần thứ 4 so với lần thứ 2, chỉ có một số khía cạnh có mức độ nghiêm trọng gia tăng đáng kể (giảm thu nhập dẫn đến cắt giảm mạnh chi tiêu cho thực phẩm trong khi thực tế ở điều kiện không có dịch thì nhóm lao động di cư vốn đã sống ở mức chi tiêu tối thiểu).


Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu cho thấy thời điểm kết thúc. Đối với nhóm lao động nữ di cư khu vực phi chính thức thì những tác động lên các khía cạnh an sinh xã hội nhìn chung càng ngày càng tăng. Từ những phân tích, nhận định về kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị và bài học kinh nghiệm, góp phần hoàn thiện chính sách và triển khai chính sách an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng yếu thế, tăng cường hệ thống trợ giúp cho ngành y tế và an sinh xã hội trong bối cảnh điều kiện dịch bệnh và các tình trạng khẩn cấp khác.

Thông tin

Tác giả: Lê Phương Hòa - Dương Thị Nga - Bùi Hải Yến

Xuất bản: 12/2021

Số trang: 35

Tải về: Bản tiếng Việt

Go back