Social-ecological transformation, Vietnam

Không gian sinh thái

Trong khuôn khổ Dự án “Nhân rộng và lồng ghép phương pháp tiếp cận sáng tạo phong trào sinh thái vào hoạt động của các trường đại học” giai đoạn 2018-2020 do Quỹ Rosa Luxemburg tài trợ, “Tài liệu hỗ trợ lồng ghép lối sống sinh thái vào chương trình giáo dục cho thanh niên” – chủ đề “Không gian sinh thái” là một phần trong bộ công cụ giáo dục về lối sống sinh thái. Bộ công cụ này được thiết kế dành cho các giảng viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên với những chủ đề liên quan đến giáo dục và lối sống bền vững.

Tài liệu này được viết ra với mục đích dẫn dắt hoạt động thanh niên tiếp cận với chủ đề không gian sinh thái, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi sinh thái xã hội. Từ đó, các bạn trẻ có một hình dung rõ ràng hơn về sự kết nối giữa không gian sống của bản thân, gia đình và cộng đồng với các vấn đề phát triển bền vững.

Tài liệu giới thiệu các phương pháp để lồng ghép chủ đề “Không gian sinh thái” vào chương trình giáo dục và các hoạt động nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người học. Từ đó, họ có thể áp dụng những hành trang này trong nghề nghiệp tương lai và lan tỏa tới cộng đồng xung quanh nơi họ sống, học tập và làm việc.

Thông tin

Biên soạn: Trần Thị Kim Hoàn, Trương Minh Đến, Ngô Thị Phương Thảo

Biên tập: Hoàng Thanh Tâm, Bùi Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Minh Vũ

Thiết kế: Nguyễn Khánh Linh

Xuất bản: 8/2021

Số trang: 53

Tải về: Không gian sinh thái

Go back