Social-ecological transformation, Vietnam

Thực hành Sinh thái - Xã hội ở Việt Nam

Cuốn sách Thực hành sinh thái-xã hội ở Việt Nam: Mối tương giao giữa con người và môi trường trong thời đại biến động là nỗ lực mang tính thử nghiệm nhằm tiếp nối và làm sâu một phần kết quả nghiên cứu năm 2020 của C&E về phong trào sinh thái của thanh niên Việt Nam. Cuốn sách mô tả khái quát một vài mô hình thực hành sinh thái-văn hóa-xã hội ở Việt Nam. Đây là những sáng kiến xoay quanh nhiều lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm nghề truyền thống, tiêu dùng không rác thải, nông nghiệp tự nhiên, không gian cộng đồng và thiết kế thời trang. Bên cạnh đặc trưng và sự chuyển mình riêng, những mô hình này có nhiều nét tương đồng về diễn ngôn và thực hành bảo vệ môi trường, tinh thần công dân tích cực và bảo tồn văn hóa. Nói cách khác, các nhà sáng lập đều quan tâm tới tác động môi trường, trách nhiệm với xã hội và văn hóa trong chiến lược điều hành của mình.

Thông tin

Tác giả: Phạm Đức Trung - Nguyễn Thị Minh Hằng

Biên tập: Hoàng Hồng Hạnh - Hoàng Thanh Tâm - Bùi Thị Thanh Thủy

Ngày: 2021-11

Số trang: 101

Tải xuống: Bản tiếng Việt

Go back