Political Analysis, Vietnam

Tư tưởng của Karl Marx về Công bằng Xã hội với Dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế về "Tư tưởng của Karl Marx về Công bằng Xã hội với Dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó" được đồng tổ chức bởi RLS SEA. Hanoi office và Viện Triết học (IoP - VASS) vào tháng 10/2018.

Thông tin

Nhà xuất bản: NXB Khoa học Xã hội

Nhóm Biên tập: TS. Nguyễn Đình Hòa
PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương
PGS, TS. Đặng Hữu Toàn
ThS. Trịnh Thị Hằng
ThS. Nguyễn Thị Vân Anh
ThS. Phạm Văn Hưng

Ngày: 2018-10-01

Số trang: 661

Tải xuống: Bản tiếng Việt

 

Go back