Nhiệm vụ của chúng tôi

Hướng tới một thế giới đoàn kết và công bằng xã hội

RLS là một trong 6 quỹ chính trị tại Cộng hòa liên bang Đức. Thông qua các hoạt động tại 80 quốc gia, Quỹ đã trở thành một đối tác về giáo dục chính trị, tư vấn chính sách và hỗ trợ nghiên cứu tiến bộ xã hội tại Đức và trên thế giới. Mục tiêu của RLS là theo đuổi và thực hiện các dự án ở khu vực, quốc gia và quốc tế nhằm phổ kiến thức về những vấn đề xã hội ngày càng phức tạp.

Mục tiêu của Chúng tôi

Giáo dục Chính trị

Quỹ RLS phát triển và mở rộng phạm vi giáo dục chính trị thông qua phân tích các vấn đề xã hội và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Là tổ chức mang tên nhà tư tưởng cánh tả Rosa Luxemburg, quỹ RLS đứng về phía truyền thống các phong trào phụ nữ và người lao động và chống chủ nghĩa phát xít. Chúng tôi cam kết thực hiện tầm nhìn tiến bộ nhằm nâng cao nhận thức xã hội, khai sáng cũng như phê phán các vấn đề xã hội cần thay đổi.

Các giải pháp chính trị thay thế

Phân tích xã hội mang tính phê phán cần có một niềm tin vững chắc là thay đổi xã hội đòi hỏi phải có sự ứng phó toàn diện với một xã hội tư bản chủ nghĩa ở thế giới hiện tại. Do đó, Quỹ RLS luôn hỗ trợ các nội dung thảo luận xoay quanh khái niệm hiện đại về dân chủ xã hội chủ nghĩa cũng như thúc đẩy phát triển các khái niệm thay thế nhằm hình thành một tiến trình chuyển đổi xã hội toàn diện. Điều này sẽ kiến tạo một mạng lới các sáng kiến văn hóa, xã hội và chính trị tổng thể cho phép tạo ra một xã hội công bằng và đoàn kết hơn.

Tham gia các lực lượng xã hội

Trên bình diện quốc tế, Quỹ RLS tham gia các dự án phát triển và thúc đẩy đối thoại bình đẳng giữa các nước phát triển và đang phát triển (các nước Bắc – Nam). Trọng tâm của quá trình này là đối thoại giữa các lực lượng xã hội, các tổ chức và phong trào xã hội, các tổ chức phi chính phủ và học giả cánh tả. Chúng tôi luôn tạo động lực để thực hiện các hoạt động chính trị theo triết lý xã hội chủ nghĩa và ủng hộ các sáng kiến hòa bình và hiểu biết quốc tế.

Các mục tiêu ở Đông Nam Á

Đối thoại Quốc tế

Chúng tôi tin tưởng vào cách tiếp cận giải quyết vấn đề đa phương và ủng hộ các đối tác tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Kết nối – Hành động – Thay đổi.


Đọc thêm

Không có gì quý hơn độc lập, tự do

Hồ Chí Minh